Stad Beringen krijgt 187.500 euro klimaatsubsidie voor project ‘nieuw stadhuis’

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. Ook Beringen krijgt een subsidie voor de bijna energieneutrale bouw van haar nieuw stadhuis. Het stadhuis zal bestaan uit een passieve nieuwbouwvleugel gecombineerd met een doorgedreven renovatie van het bestaande kapelgebouw. Naast een erg goede isolatie zal het gebouw voorzien worden van zonnewering op cruciale plaatsen. Om het gebruik van fossiele brandstoffen (en bijgevolg CO2-uitstoot) nog meer terug te dringen, werd beslist om de nodige verwarming en koeling te voorzien door middel van een Koude-/Warmte Opslag. Deze methode gaat uit van de capaciteit van diepe watervoerende lagen in de bodem om energie in de vorm van koude of warmte op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen. In vergelijking met een standaard kantoorgebouw conform de huidige EPB-normen zal het huidige project jaarlijks 75 à 80 ton CO2 minder uitstoten. Op deze manier zet Beringen al een mooie stap in de richting van de realisatie van het engagement dat we in maart 2018 aangingen met de ondertekening van het burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Door dit convenant te ondertekenen, heeft de stad Beringen zich geëngageerd om tegen 2030 40% CO2 te besparen en te werken aan klimaatadaptatie. “De stad toont met dit project aan dat ze haar voorbeeldfunctie in het kader van duurzaamheid en klimaatbeleid wenst op te nemen. Te beginnen met de nieuwe gebouwen en projecten die zich aandienen”, stelt schepen voor milieu Tijs Lemmens.    

Comments