Masterplan Beringen-Mijn


Een nieuwe toekomst voor Beringen-Mijn! In Beringen-Mijn zijn er heel wat uitdagingen en kansen, maar ook wel wat problemen. In 2018 en 2019 heeft de stedelijke dienst samenleven, samen met buurtverenigingen en bewoners, dit allemaal in kaart gebracht. Zo kwam het document ‘Beringen Mijn: 30 uitdagingen, 100 acties’ tot stand. Hieruit bleek dat er behoefte was aan een visie op lange termijn, waardoor het voorbije jaar voor Beringen-Mijn een masterplan werd uitgewerkt. Dit plan moet een leidraad zijn om in de komende jaren met tal van projecten samen te bouwen aan een nieuwe toekomst.

De gekoesterde mijncités

Ooit waren de mijncités of tuinwijken mooie, gezellige en groene woonbuurten.
In het masterplan is een visie uitgewerkt om van deze cités opnieuw aangename buurten te maken om te wonen, te werken, te winkelen en te ontspannen … Om dit te realiseren, zullen we moeten inzetten op heel veel domeinen: van de herinrichting van het openbaar domein, de renovatie van het patrimonium, aandacht voor erfgoed tot werken aan mobiliteit.
Heel belangrijk is om tot een verbondenheid te komen, bv. tussen de zogenaamde oude en de nieuwe cité en verbindingen te leggen tussen de mijncités en het mijnterrein (be-MINE). Om te werken aan verbondenheid, moeten de vele pleinen en parken, maar ook unieke erfgoedsites zoals het Mijnstadion en de Mijnkathedraal, ontmoetingsplekken worden.

Oude cités worden moderne tuinwijken

De oude tuinwijken bieden volgens het masterplan bijzondere mogelijkheden om uit te groeien tot moderne klimaatbestendige woonwijken. Het groen in de voor- en achtertuinen van de woningen en in de parken, is hiervoor de ideale basis. Maar er is veel werk aan de citéwoningen. De meeste zijn niet aangepast aan de woonbehoeften (te klein) en actuele energienormen. Bewoners zijn zelf aan de slag gegaan met renovatie en vernieuwing, vaak ten koste van het erfgoed. Het masterplan heeft een werkschema bijgebracht met voorstellen om tot een betere begeleiding, advisering en sturing van private woningrenovatie te komen. Binnen enkele maanden zal in het nieuwe inloophuis in Regina Mundi hiervoor een dienstverlening worden aangeboden. De stad zal ook initiatief nemen voor de opmaak van een aangepaste stedenbouwkundige verordening.

Mijnstadion als recreatief buurtknooppunt

Het Mijnstadion moet opnieuw een plek worden waar mensen samenkomen, een locatie die mensen verbindt. Nieuwe sport- en recreatiemogelijkheden zullen hiervoor zorgen. Hierbij is het de bedoeling dat niet enkel betalende leden en sportclubs toegang krijgen, maar dat het ook een ontmoetingsplek wordt voor de citébewoners, individuele sporters, toevallige passanten, toeristen, scholen en jeugdbewegingen. Een talrijk bijgewoonde workshop heeft o.a. als basis gediend voor het plan van aanpak. Hier werd ook aangegeven dat het gepast omgaan met erfgoed heel belangrijk is. Het uitgangspunt is dat het Mijnstadion dynamisch zal groeien. En door sportterreinen multifunctioneel te gaan inrichten, zal het stadion meer worden gebruikt. De aanleg van een kunstgrasveld kadert in deze visie.

Omgeving Mozaïek

De site rond Het Mozaïek heeft een strategische ligging: aan de rand van de cité, verbonden met de Rode Weg en het Kolenspoor én met een achterliggend bos. Er wordt ingezet op verdere vergroening van de schoolomgeving, om er zo een gezonde parkschool van te maken. Ook hier is het leggen van verbindingen belangrijk, bv. tussen de schuttersgilde, het kolenspoor, ACLI La Baracca, het boscomplex en het kerkhof. In het masterplan wordt voorgesteld om het kerkhof uit te breiden met een natuurbegraafplaats.

Kolenspoor als geanimeerde route

Het oude kolenspoor werd ingericht als een groenzone met een fiets- en wandelpad. Deze ‘groene ader’ door Beringen-Mijn kan verder worden versterkt door enerzijds bijkomende attractiepunten te voorzien (bv. aan het theehuisje van de Fatih-moskee, aan de ACLI, aan de kolenhaven) en anderzijds het gebruik van de route te stimuleren. Zo is er het idee om te gaan werken met fietsdeelsystemen.

Een nieuwe Stationsstraat en Koolmijnlaan

Als we over de toekomst van Beringen-Mijn spreken, kunnen we uiteraard mobiliteit en verkeer niet vergeten. De Koolmijnlaan is als gewestweg een drukke baan met veel doorgaand verkeer. In het masterplan is een visie uitgewerkt voor de herinrichting ervan met o.a. veilige fietspaden en kruispunten. De werken voor de herinrichting van het kruispunt met de Beverlosesteenweg zijn alvast in uitvoering. Binnenkort komt er ook een veilige oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het Kioskplein. En er is ook een ontwerp in opmaak voor de herinrichting van het kruispunt met de Stationsstraat (met verkeerslichten). Hierbij aansluitend wenst de stad deze legislatuur ook nog werk te maken van de herinrichting van de Stationsstraat.

Heel veel visies, plannen en projecten … Maar wat nu?

Binnenkort kan je hier de praktische info terugvinden over de eerste infomarkt die georganiseerd zal worden.
Voor de verdere uitwerking van de plannen en projecten zullen trouwens nog tal van infoavonden en participatieve momenten met buurtbewoners en -verenigingen worden georganiseerd, want samen met jou creëren we een nieuwe toekomst voor Beringen-Mijn!

Tijdlijn

  1. 2021

    Organiseren van infoavonden en participatieve momenten met buurtbewoners en -verenigingen.